با سلام خدمت دانشجویان محترم

زمان و تاریخ میانترم های ترم بهمن ماه  تا تاریخ 2 اردیبهشت  بارگزاری شد:

 سری اول

سری دوم

نکته مهم : تاریخ میانترم درس آمار دو به 7 / 2 /1394 موکول گردید .

آخرین تغییرات و میانترم های اعلام شده توسط اساتید