اطلاعیه مربوط به صندوق رفاه دانشجویان متعاقبا اعلام میگردد