كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بدون پرداخت شهریه از حضور شما در جلسه امتحان ممانعت بعمل می آید