امتحانات
 

برنامه امتحانات میان ترم

 

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

منبع امتحانی

محل امتحان

حقوق اساسی 1

قنبری

1/9/96

9

از ابتدای کتاب تا صفحه 150

حقوق بین الملل عمومی 1

قنبری

8/9/96

9

فصول 1.2.3.4

حقوق اساسی 3

قنبری

8/9/96

10

باب دوم و سوم

حقوق بین الملل خصوصی 2

قنبری

8/9/96

9

از ابتدای کتاب تا صفحه 150

حقوق بین الملل خصوصی 1

قنبری

8/9/96

9

از ابتدای کتاب تا صفحه 150

حقوق بین الملل عمومی 2

قنبری

1/9/96

9

فصول 7.8.9.10

فارسی عمومی

احمدی

23/9/96

10

کل کتاب

آیین دادرسی مدنی 2

پورشیری

9/9/96

10

کل کتاب بصورت تشریحی

آیین دادرسی مدنی 1

پورشیری

9/9/96

10

کل کتاب بصورت تشریحی

جرم شناسی

پورشیری

9/9/96

10

کل کتاب بصورت تشریحی

حقوق تجارت1

چمک

14/9/96

10

از ابتدای کتاب تا صفحه 134

حقوق تجارت3

چمک

14/9/96

10

از ابتدای کتاب تا صفحه 176

مقدمه علم حقوق

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

متون حقوق 2 حقوق جزایی

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

حقوق مدنی 1

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

حقوق مدنی 5

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

حقوق جزای اختصاصی 2

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

حقوق جزای اختصاصی 3

طاهری

14/9/96

10

نیمه اول سر فصل کتاب

زبان خارجی

ایزدی

22/9/96

9

6 درس اول

زبان تخصصی 1

ایزدی

22/9/96

9

4 درس اول

متون حقوقی 2- زبان تخصصی

ایزدی

22/9/96

9

4 درس اول

حقوق اداری 2

محمدی

13/9/96

9

از صفحه 250 تا 320

حقوق جزای عمومی 2

محمدی

13/9/96

9

فصل اول از جلد دوم

حقوق تطبیقی

محمدی

13/9/96

9

فصول 1.2.3.4

احکام کسب و کار

گلچین

21/9/96

8:30

فصول 1.2.3.4.5.6

مبانی سازمان مدیریت

گلچین

21/9/96

8:30

فصول 1.2.3.4

مدیریت مالی 2

گلچین

21/9/96

9

فصول 1.2.3.6

تنظیم بودجه

گلچین

21/9/96

9

فصول 1.2.3

حقوق بازرگانی

گلچین

21/9/96

10

فصول 1.2.3.4

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

گلچین

21/9/96

10

فصول 1.2.3.4

مدیریت رفتار سازمانی

کرمی

27/9/96

10

کل کتاب

مبانی روش تحقیق

کرمی

27/9/96

10

کل کتاب

انسان از دیدگاه اسلام

مروت

28/9/96

9

فصول 1.2

معرفت شناسی

مروت

28/9/96

9

فصول 1.2

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان

مروت

28/9/96

9

فصول 1.2

آموزه های روانشناسی

مروت

28/9/96

9

فصول 1.2

 

 
 
امتیاز دهی